Všeobecné podmínky

Článek  1.: IIBLC® zkoušky:

 • Odst.  1.1: Přihlášení k IIBLC® zkouškám je možné provést pouze pomocí přihlašovacího formuláře na stránkách www.milvus.cz. Potvrzení o přihlášení vám bude zasláno společně s údaji pro zaplacení. Přihlášení bude dokončeno a přijato po obdržení platby před zkouškou.

 • Odst. 1.2: Přihlášení k IIBLC® zkoušce může být zrušeno pouze před uplynutím stanoveného termínu  pro přihlášení, který je vždy uveden na stránkách www.milvus.cz. Termín pro přihlášení je většinou stanoven na jeden měsíc před konáním zkoušky.  Přihlášení může být zrušeno pouze zasláním e-mailu na adresu společnosti  Milvus  hilde.rombouts@milvus.cz. Zrušení přihlášení je dokončeno pouze po obdržení e-mailu od společnosti Milvus, který potvrdí zrušení přihlášení. Pro přihlášení na jiný termín je nutné se znovu přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře.

 • Odst.  1.3: Pokud účastník zruší přihlášení na zkoušku až po stanoveném termínu pro přihlášení, nebo se nedostaví ke zkoušce, bude toto zrušení akceptováno pouze v případě zdravotních důvodů, nebo z důvodu nouzové situace. V těchto případech je nutné zaslat e-mailem písemné vysvětlení spolu s potvrzením od lékaře v anglickém jazyce na adresu společnosti Milvus  hilde.rombouts@milvus.cz.   Toto potvrzení bude zasláno do IIBLC®  pro přehodnocení a pokud bude akceptováno, náhradní zkouška bude poskytnuta zdarma.

 •  Odst. 1.4:  V takovém případě viz. Odst. 1.3. se platba provedená při přihlášení ke zkoušce účastníkovi nevrací. Účastník si může vybrat náhradní termín zkoušky zdarma podle pravidel popsaných v odstavci 1.2.

Článek 2: Kurzy a školení:

 • Odst. 2.1: Přihlášení do kurzu je možné provést pouze pomocí přihlašovacího formuláře na stránkách www.milvus.cz. Potvrzení o přihlášení vám bude zasláno společně s údaji pro platbu. Přihlášení bude dokončeno a přijato po obdržení platby před začátkem kurzu.

 • Odst. 2.2: Cena kurzu je vždy uvedena na internetové stránce (cena bez DPH). Není-li uvedeno jinak, cena zahrnuje občerstvení v průběhu kurzu a studijní materiály.   Cena kurzu nezahrnuje cestovní náklady, večeři a ubytování.

 • Odst. 2.3: Milvus potvrdí konání kurzu 4 týdny před termínem kurzu tím, že přepošle účastníkovi následující informace: místo konání kurzu, jméno lektora a adresa hotelu (pokud je požadováno).

  Teprve po potvrzení konání kurzu vám doporučujeme zarezervovat letenky a hotel.

  • Jak zrušit přihlášení do kurzu? Pokud chce účastník zrušit přihlášení do kurzu více než 4 týdny před konáním kurzu, pošle e-mail na adresu společnosti Milvus hilde.rombouts@milvus.cz. Přihlášení ke kurzu bude společností Milvus zrušeno bez jakýkoliv nákladů, nebo se účastník může zúčastnit jiného termínu kurzu

  • Přihlášení do kurzu bude zrušeno obdržením potvrzení od společnosti Milvus, které potvrdí odhlášení.

  • Pokud chce přihlášený účastník zrušit své přihlášení více než 4 týdny před začátkem kurzu, může své místo v kurzu přenechat kolegovi ze stejné firmy.  

  • Tato změna účastníka musí být oznámena společnosti Milvus e-mailem.  Pokud tato změna účastníka není oznámena, nebude akceptována a cena za kurz nebude přihlášenému učastníkovi vrácena.

Článek . 3 Zrušení kurzu ze strany společnosti Milvus:

Pokud společnost Milvus zruší kurz, změní datum, nebo změní místo konání kurzu  z důvodu nepředvídatelných okolností , nebo z důvodu nedostatečného počtu účastníků, účastníci kurzu budou neprodleně informováni. Zaplacené platby nebudou vráceny, ale společnost Milvus upřednostní přihlášené účastníky pro příští kurz. Společnost Milvus  neručí za jakékoliv škody a nároky spojené s touto změnou.

Článek. 4 Duševní vlastnictví vzdělávacích materiálů:

Vzdělávací materiály jsou výhradním a exkluzivním vlastnictvím společnosti Milvus a jejích přidružených stran. Využití vzdělávacího materiálu je omezeno,takže nikdo nemůžeprovést některou znásledujících akcínebopomociněkomuv takovémkonání:

 • Odstranit upozornění o vlastnictví ze vzdělávacího materiálu

 • Kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo jakýmkoli způsobem rozmnožovat všechny nebo libovolnou část vzdělávacího materiálu;

Článek.5 Omezení odpovědnosti:

V maximálním rozsahupovoleném zákonem, Milvus a propojené strany nenesou žádnou odpovědnost zajakékolivztráty, zranění,nároky, odpovědnosti, nebo poškozeníjakéhokoli druhuvznikléjakýmkoli způsobema to zejména:

 • za jakékoliv chyby, nebo opomenutí v materiálech, školení nebo na webové stránce společnosti Milvus, nebo za jakékoli služby nebo produkty, které z nich lze získat

 •  za vaše používání učebních materiálů a Milvus webových stránek 

V žádném případě Milvus nebo propojené strany nenesou odpovědnost za jakékoliv škody (zahrnující bez omezení, nepřímé, dálkové speciální, náhodné, exemplární nebo následné nebo represivní náhrady škody, škody ze ztráty obchodního zisku nebo výnosů, přerušení podnikání, ztráty obchodní informace nebo poškození, či ztrátu dat, problémy spojené s jakýmikoli aplikacemi používanými v souvislosti se školicími materiály, nebo náklady na náhradní zboží nebo služeb, bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly takové škody předvídatelné nebo nepředvídatelné), i když Milvus nebo propojené strany byly informovány o možnosti takovýchto škod.